Literaire Activiteiten

Piter Boersma

Bûten

In hikke en in daam, it lân, in sleat,
it wetter yn ’e greppels en de lichten,
heakkelpôlen as minimale hichten,
in krie en beammen om ’e pleatsen bleat,

krekt sa ûnwerklik as it panneread.
Plaatsjes binne ek de fiergesichten,
allinne echt is bûten yn gedichten
dy’t my wer bringe yn myn bernesteat:

ik wâdzje drystwei troch de plassen hinne
en flean balansearjend oer in strykdaam,
it waait, it reint, ik gean troch waar en wyn,

priuw drippen dy’t my oer de wangen rinne
en reitsje muorrefêstsûgd yn in drekdaam:
it rint my godlik by de learzens yn.

Buiten

Een hek en een dam, het land, een sloot,
het water in de greppels en de laagten,
slootplantenhopen als minimale hoogten,
een kraai en bomen om de boerderijen naakt,

net zo onwerkelijk als het pannenrood,
Plaatjes zijn ook de vergezichten,
alleen echt is buiten in gedichten
die mij weer brengen in mijn kinderstaat:

Ik sjouw driest door de plassen heen
en vlieg balancerend over een strekdam,
het waait, het regent, ik ga door weer en wind,

proef druppen die mij over de wangen lopen
en raak muurvastgezogen in een modderdam:
het loopt mij heerlijk bij de laarzen in.

Over Piter Boersma
Piter Ymkes Josef Boersma. Geboren op 11 juli 1947 in Wartena, volgde de rooms-katholieke onderwijzersopleiding in Steenwijkerwoud en gaf daarna zeven jaar les aan de Bonifatius-school in Leeuwarden. Later behaalde hij ook nog de middelbare akten Fries A en B. Vanaf 1977 tot aan zijn pensionering maakte hij deel uit van de woordenboekenstaf van de Fryske Akademy.
In zijn kweekschooltijd begon hij te schrijven, eerst voor zichzelf en in het Nederlands. Terug in Friesland – Boersma woont al jaren in Wiuwert – ontdekte hij dat hij zich in zijn moedertaal beter en vooral spontaner kon uitdrukken.

Hij deputeerde in boekvorm in 1974 met de verzenbundel Net to kearen emoasje, die twee jaar later gevolgd werd door verhalen in Hwat der bart (1976). De eerste roman, De reis fan Labot, verscheen een jaar later. Uit zo’n productiviteit spreekt de ambitie om in alle genres te werken en zodoende een eigen vorm en uitdrukkingsmogelijkheid te vinden.
In 1998 ontving hij de Gysbert Japicxpriis, de belangrijkste Friese literatuurprijs, voor zijn roman It libben sels.

Bekijk alle dichters

SLAH Nieuwsbrief

Ik meld mij aan