VVV Heerenveen 'n gouden plak
 naar Twitter account van de SLAH Naar facebook pagina SLAH Word donateur van de SLAH

It Deiboek verschijnt, 3 september reeds in de boekwinkel, in het kader van Het Domela2019-jaar en gaat zowel over de het begin van de socialistische beweging in Friesland als over de strijd om het vrouwenkiesrecht.'
Dit boek gaat over Geertje Kleefstra uit Roordahuizum. Meer over Geertje...

GEARTSJE hat skjin har nocht fan de djippe earmoede, de honger en de kjeld. Se wol in better libben foar har heit en mem, foar harsels en foar alle oare minsken yn ús lân. Dêr wol se foar stride, ek al is har mem dêr poer op tsjin. En stride docht se, mar dat bringt har swier yn ’e problemen...

NIELS uit Tilburg komt met zijn familie in het Friese Boazert terecht als zijn moeder burgemeester wordt van Boazeradiel. Echt blij wordt hij daar niet van. Het is saai en leeg in Boazert. Niels mist de stad en zijn vrienden. En had hij maar een ‘gewone’ moeder, eentje die minder opvalt.

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in ‘Hollânske’ jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan ’e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de Groot? In (foar in part wier bard) ferhaal oer striid, moed én echte freonskip.

Janny van der Molen hat ferskate berne- boeken yn it Nederlânsk en it Frysk op har namme stean, û.o. ‘Buiten is het oorlog’ oer Anne Frank.

Zie ook haar website www.jannyvandermolen.nl